Regulamin

§ 1 Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu DRUK-OPRAWA.PL jest F.U.FG-STUDIO Grzegorz Kopeć z siedzibą w Goczałkowice-Zdrój, ul. Powstańców Śląskich 2 zwanego dalej Wykonawcą
 2. Wszystkie zamówienia przyjmowane i realizowane są wyłącznie na podstawie poniższego regulaminu.
 3. Kupujący zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, kupujący ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.
 4. Wykonawca wystawia paragon lub na życzenie klienta fakturę VAT zgodnie z danymi zawartymi w formularzu.
 5. Jeżeli któraś klauzula niniejszych ogólnych warunków handlowych straciła bądź straci moc prawną, pozostałe klauzule będą obowiązywały bez zmian.

§ 2 Rejestracja użytkowników

 1. Rejestracja w systemie jest bezpłatna i następuje w momencie zakupu towaru. Klient nie ma prawa żądać dostępu do systemu. Zakupów dokonywać mogą osoby wyłącznie w pełni zdolne do działań prawnych. Klient zobowiązuje się do okazania na żądanie kopii dowodu osobistego. Wraz z rejestracją należy podać adres email oraz hasło. Klient zobowiązuje się nie podawać swojego hasła osobom trzecim.
 2. Oprócz akceptacji niniejszych ogólnych warunków handlowych rejestracja nie jest powiązana z żadnymi innymi zobowiązaniami.

§ 3 Zawarcie umowy

 1. Przedstawione przez Wykonawce w Internecie lub innych mediach obrazy oraz wszelkie inne produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna. Oferty kupna można składać poprzez przygotowane przez Wykonawcę formularze zamówień online.
 2. Oferowane artykuły to jedynie motywy wzorcowe. Dzięki temu klient nie otrzymuje oryginalnego obrazu, a jedynie zgodną z motywem kopię przygotowaną na wybranym medium i według wybranej techniki. Oferowane produkty są po otrzymaniu potwierdzenia płatności drukowane indywidualnie według zamówień klienta i/lub w razie potrzeby poddawane korekcie.
 3. Każdy zamówiony artykuł musi zostać skonfigurowany przez klienta według jego życzeń. Prosimy zapoznać się z wszystkimi możliwościami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT i bez kosztów wysyłki.
 4. Treść umowy nie jest osobno przechowywana przez Wykonawcę. Dane dotyczące zamówienia udostępniane są klientowi w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną.
 5. Zamówienia składane przez klienta przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Do wystawienia faktury wiążąca jest cena obowiązująca w chwili przekazania zamówienia przez klienta. Wszystkie podane ceny końcowe uwzględniają 23% podatku VAT oraz koszty wysyłki.
 6. Wraz z dokonywanymi zmianami stron internetowych Wykonawcy wszystkie podane na nich ceny oraz inne dane dotyczące towaru tracą ważność.
 7. Oferta jest dostępna wyłącznie w określonym czasie i określonej ilości. W przypadku, gdy limit oferty lub termin ważności został przekroczony, nie można rościć sobie prawa do dostawy.

§ 4 Płatność

 1. Płatności za towary można dokonywać w formie przedpłaty kartą kredytową, w formie przelewu na  rachunek bankowy w Santander Bank Polska S.A. 24 1090 1652 0000 0001 3685 6724 lub w systemie PayU.
 2. Płatność czekiem lub gotówką nie jest możliwa.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za przesyłkę gotówki.
 4. Wykonawca zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.

§ 5 Dostawa

 1. Towar jest dostarczany wyłącznie do wyczerpania zapasów. W przypadku, gdy dostarczenie produktu lub grupy produktów nie jest możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich klientów. Jeżeli klient zapłacił za towar, jego wartość zostanie mu natychmiast zwrócona.
 2. Czas realizacji zamówienia  liczony jest od momentu otrzymania przez Wykonawcę pełnej płatności za towar. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.
 3. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym kosztami zamówienia oraz kosztami przesyłki. W przypadku, gdy klient życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym związane są wyższe koszty, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.
 4. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Strona umowy zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.
 5. Zryczałtowane koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony produkt zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie www.druk-oprawa.pl
 6. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z naszej winy, klient zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego 7 dni roboczych. W innych przypadkach klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy.
 7. Możliwy jest osobisty odbiór towarów po wcześniejszym ustaleniu jego terminu.
 8. Koszt i czas realizacji (wydruk+oprawa+pakowanie+wysyłka): Polska
  Kurier Standard od 3 do 5 dni roboczych = 25 zł
  Kurier Ekspres od 1 do 2 dni roboczych = 35 zł
 9. Dokładamy wszelkich starań, by otrzymywali Państwo zamówiony produkt w terminie.
 10. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane z przyczyn niezależnych.
 11. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Klienta zwracającego zamówienie bez podania przyczyn.

§ 6 Szkody powstałe w trakcie transportu

 1. Jeżeli dostarczone klientowi towary posiadają widoczne szkody opakowania lub zawartości należy odmówić przyjęcia towaru, oraz niezwłocznie skontaktować się z Wykonawcą drogą mailową (biuro@fg-studio.pl) lub pocztą na adres (F.U.FG-STUDIO ul. Powstańców Śląskich 2, 43-230 Goczałkowice-Zdrój).
 2. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych należy niezwłocznie o tym poinformować Wykonawcę
 3. Skrócenie ustawowo obowiązujących terminów dotyczących przedawnienia zgłaszania szkód nie jest powiązane z niniejszymi regulacjami.

§ 7 Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Mając na uwadze obecny stan techniki nie możemy zapewnić bezbłędnej oraz stale dostępnej komunikacji drogą internetową. Nie ponosimy odpowiedzialności za stały dostęp do naszego systemu online, jak również za błędy techniczne oraz elektroniczne powstałe w trakcie dokonywanych zakupów, na które nie mamy wpływu, a w szczególności za odwlekające się opracowywanie lub przyjmowanie zleceń.
 2. Wykonawca udostępnia na swoich stronach internetowych linki do innych stron znajdujących się w sieci. Wszystkie te linki obejmuje zasada: Wykonawca stanowczo oznajmia, że nie ma wpływu na wygląd oraz zawartość tych stron. Dlatego też firma niniejszym oświadcza, że nie traktuje tych stron, do których linki podano na www.druk-oprawa.pl  jako swoją własność. Oświadczenie to dotyczy wszystkich pokazanych linków oraz ich zawartości.

§ 8 Prawo do odstąpienia od warunków umowy

 1. Wykonawca ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli część dostawy lub usługi pozostała niezrealizowana z powodu podania nieprawdziwych danych dotyczących zdolności kredytowej klienta lub zaistniały obiektywne powody wynikające z płynności finansowej klienta i ten mimo żądań Wykonawcy nie dokonał przedpłaty ani stosownych zapewnień, a także w przypadku, gdy klient zgłosił niewypłacalność albo wniosek o wszczęcie postępowania o niewypłacalności został odrzucony z braku pokrycia majątkowego.
 2. Niezależnie od roszczeń Wykonawcy o odszkodowanie, w przypadku częściowego odstąpienia od umowy, zrealizowane dotychczas usługi muszą zostać rozliczone i zapłacone zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia od umowy.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Klient może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie na piśmie. Wyjątkiem są produkty przygotowane na zamówienie klienta. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, klient powinien odesłać towar na własny koszt należycie zapakowany na adres: F.U.FG-STUDIO ul. Powstańców Śląskich 2, 43-230 Goczałkowice-Zdrój
 4. Jeżeli nie zostało to ustalone inaczej, prawo do odstąpienia od warunków umowy nie istnieje w przypadku gdy:
 • produkt został przygotowany na zamówienie klienta,
 • produkt nosi jakiekolwiek ślady używania,
 • produkty zostały zamówione i będą wykorzystywane na użytek prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej.

§ 9 Reklamacja

 1. Kupujący ma prawo zwrócić towar wyłącznie w przypadku jego niezgodności z umową w terminie 2 lat od momentu jego dostarczenia.
 2. Kupujący zobowiązuje się w przeciągu dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zgłosić reklamację pisemnie e-mailem (biuro@fg-studio.pl)  lub pocztą (F.U.FG-STUDIO ul. Powstańców Śląskich 2, 43-230 Goczałkowice-Zdrój) .
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności Spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z Dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieistotne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków na płótnie, plakatów, wydruku zdjęć, Wykonawca ostrzega, iż mogą wystąpić nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni.
 5. Do wykonania oferowanych przez Wykonawcę produktów wykorzystywane są materiały ogólnodostępne. W przypadku wydruków, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych produktów. Druki nie są wodoodporne bez przeprowadzenia dodatkowych działań.
 6. Jeżeli Wykonawca dostarczy w ramach uzupełnienia realizacji dostawy rzecz pozbawioną wad, może żądać od klienta zwrotu wadliwego towaru.
 7. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań klienta w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Wykonawcy. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.

§ 10 Zastrzeżenie własności

 1. Dostarczony towar pozostaje własnością Wykonawcy do momentu uiszczenia pełnej zapłaty.
 2. W momencie, kiedy klient sprzedaje towar będący własnością Wykonawcy, zobowiązuje się on tym samym do przejęcia odpowiedzialności za roszczenia wynikające z zastrzeżenia własności.
 3. Klient zobowiązuje się niezwłocznie zgłosić próby przejęcia towaru będącego własnością Wykonawcy przez osoby trzecie.
 4. Zastawienie, przeniesienie własności itp. względem towaru będącego własnością firmy możliwe jest za wcześniejszą zgodą Wykonawcy.
 5. W przypadku, gdy klient łamiąc ustalenia umowy, zalega z płatnością i po otrzymaniu upomnień nie uiścił zapłaty, zobowiązuje się on do wydania towaru Wykonawcy. Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi klient.

§ 11 Odstąpienie

 1. Wykonawca ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli część dostawy lub usługi pozostała niezrealizowana z powodu podania nieprawdziwych danych dotyczących zdolności kredytowej klienta lub zaistniały obiektywne powody wynikające z płynności finansowej klienta i ten mimo żądań Wykonawcy nie dokonał przedpłaty ani stosownych zapewnień, a także w przypadku, gdy klient zgłosił niewypłacalność albo wniosek o wszczęcie postępowania o niewypłacalności został odrzucony z braku pokrycia majątkowego.
 2. Niezależnie od roszczeń Wykonawcy o odszkodowanie, w przypadku częściowego odstąpienia od umowy, zrealizowane dotychczas usługi muszą zostać rozliczone i zapłacone zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia od umowy.

§ 12 Ochrona danych

 1. Przekazane nam przez klienta dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r „O ochronie danych osobowych” (Dz.U.Nr 133 poz 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Przekazane nam przez klienta dane osobowe, jeżeli nie jest to konieczne w celu wyjaśnienia, dokonania zmian lub zmiany treści umowy, będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji umowy kupna-sprzedaży, jak na przykład do przekazania towarów pod wskazany adres. Wykorzystywanie danych klienta w celach reklamowych, marketingowych lub do sporządzania przez nas ofert wymagają wyraźnej zgody klienta, który ma możliwość udzielenia zgody przed złożeniem zamówienia, zgoda taka jest udzielana dobrowolnie i oświadczenie takie znaleźć można na naszych stronach internetowych, możliwe jest również w każdej chwili odstąpienie od udzielonej zgody.
 3. Przekazane nam przez klienta dane osobowe, które są konieczne aby umożliwić nam realizację złożonych zamówień, będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji podpisanych między nami umów kupna-sprzedaży. Dane użytkownika to szczególne cechy pozwalające na identyfikację użytkowników, określające poszczególne terminy oraz zakres danego użytkowania, a także opisujące usługi telekomunikacyjne, z których klient skorzystał. Dane użytkownika zostaną przez nas przetworzone w celach reklamowych, do przeprowadzenia badań rynkowych, w celu udoskonalenia naszych usług telekomunikacyjnych oraz do stworzenia profili użytkowników występujących w większości przypadków pod pseudonimem. Klient ma prawo do odmowy wyrażenia zgody na wykorzystanie danych użytkownika właśnie w ten sposób.
 4. Aby uzyskać dodatkowe informacje, odmówić zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danych użytkownika, fakt ten należy zgłosić pisemnie w formie maila, lub listownie Wykonawcy.

§ 13 Prawa autorskie

 1. Wykonawca w przestrzeganiu prawa autorskiego zdany jest wyłącznie na świadczenia Klientów.
 2. Wykonawca przyjmuje, że wszystkie przesłane pliki posiadają prawa autorskie Klienta. Jeżeli na skutek odpowiedniej informacji ze strony Klienta, wykonane przez Wykonawcę zlecenie naruszy prawo autorskie osób trzecich, całą odpowiedzialność za to ponosi sam Klient. Jest On w takim wypadku zobowiązany do zwolnienia Wykonawcy od wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z dochodzeniem prawnym.
 3. Sprzedawane przez Wykonawcę produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Klient lub osoby trzecie nie są upoważnione do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów Wykonawcy.
 4. Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Wykonawcy, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są – jeżeli nie zostało to ustalone inaczej – związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.
 5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do żądania stosownego wynagrodzenia za korzystanie i czerpanie dochodu z dzieł.
 6. Pozostawione do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, slajdy, teksty i inne) mogą być publikowane wyłącznie za zgodą Wykonawcy wraz z podaniem nazwy firmy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.
 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zamiany Regulaminu po uprzedniej akceptacji przez Klienta.